Δημοσιοποιήσεις

Γνωστοποίηση από τη Win Medica παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA.

Επιλέξτε να δείτε όποια δημοσιοποίηση επιθυμείτε.

Δημοσιοποίηση 2015
Γνωστοποίηση από τη Win Medica  παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, του Κώδικα Δημοσιοποίησης του ΣΦΕΕ και του Κώδικα Δημοσιοποίησης της ΕFPIA. Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 7α του Νόμου 4316/2014 οι φαρμακευτικές εταιρείες στην Ελλάδα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Επιπροσθέτως, ο Κώδικας Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Κώδικας Δημοσιοποίησης του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) απαιτούν από τα μέλη τους γνωστοποιούν τις πληρωμές και παροχές προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ). Στην παρούσα σελίδα δημοσιοποιούνται κατά τρόπο συγκεντρωτικό οι παροχές της Win Medica  προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και ατομικά οι αντίστοιχες παροχές προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) για το διάστημα από 01/01/2015 – 31/12/2015. Ρητά σημειώνουμε ότι η παρούσα δημοσιοποίηση διαμορφώθηκε μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 5/2016 Γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του περιεχομένου της οποίας λάβαμε γνώση μόλις σήμερα 30.6.2016. Επιφυλασσόμαστε σε επικαιροποιημένη δημοσιοποίηση εν αναμονή των οριστικών οδηγιών των εμπλεκόμενων φορέων της Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις των φαρμακευτικών εταιρειών με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση των φαρμακευτικών εταιρειών με την επιστημονική κοινότητα. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας Win Medica A.E. για το 2015 από εδώ.
Δημοσιοποίηση 2016
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η Win Medica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε Εκδηλώσεις Τύπου Α εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η Win Medica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις Τύπου Β-Προωθητικού χαρακτήρα αναλυτικά και διακριτά ανά κατηγορία παροχής (ήτοι έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής κλπ). Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη Win Medica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2016 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας Win Medica A.E. για το 2016 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2017

Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η Win Medica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε Εκδηλώσεις Τύπου Α εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η Win Medica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις Τύπου Β-Προωθητικού χαρακτήρα αναλυτικά και διακριτά ανά κατηγορία παροχής (ήτοι έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής κλπ). Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη Win Medica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2017 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας Win Medica A.E. για το 2017 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2018
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η Win Medica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η Win Medica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη Win Medica . Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη Win Medica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2018 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), προκειμένου μια επεξεργασία να είναι σύννομη αρκεί το ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Win Medica είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΥ με τους οποίους συνεργάζεται. Με βάση τα ως άνω, δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της Win Medica να λάβει προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΥ για την δημοσιοποίηση παροχών τις οποίες η τελευταία έχει χορηγήσει, στο βαθμό που η εν λόγω δημοσιοποίηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, δικαίωμα στη λήθη καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται από την εκπλήρωση της κατά τα ως άνω έννομης υποχρέωσης της Win Medica, δυνάμει του Ν. 4316/2014. Η Win Medica έχει καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε η επισυναπτόμενη έκθεση δημοσιοποίησης να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σκοπός μας είναι η τήρηση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και πληρότητας στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας Win Medica A.E. για το 2018 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2019
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η Win Medica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η Win Medica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη Win Medica . Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη Win Medica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2019 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), προκειμένου μια επεξεργασία να είναι σύννομη αρκεί το ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η Win Medica είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΥ με τους οποίους συνεργάζεται. Με βάση τα ως άνω, δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της Win Medica να λάβει προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΥ για την δημοσιοποίηση παροχών τις οποίες η τελευταία έχει χορηγήσει, στο βαθμό που η εν λόγω δημοσιοποίηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, δικαίωμα στη λήθη καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται από την εκπλήρωση της κατά τα ως άνω έννομης υποχρέωσης της Win Medica, δυνάμει του Ν. 4316/2014. Η Win Medica έχει καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε η επισυναπτόμενη έκθεση δημοσιοποίησης να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σκοπός μας είναι η τήρηση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και πληρότητας στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας Win Medica A.E. για το 2019 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2020
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η WinMedica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η WinMedica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη WinMedica . Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη WinMedica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2020 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), προκειμένου μια επεξεργασία να είναι σύννομη αρκεί το ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η WinMedica είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΥ με τους οποίους συνεργάζεται. Με βάση τα ως άνω, δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της WinMedica να λάβει προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΥ για την δημοσιοποίηση παροχών τις οποίες η τελευταία έχει χορηγήσει, στο βαθμό που η εν λόγω δημοσιοποίηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, δικαίωμα στη λήθη καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται από την εκπλήρωση της κατά τα ως άνω έννομης υποχρέωσης της WinMedica, δυνάμει του Ν. 4316/2014. Η WinMedica έχει καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε η επισυναπτόμενη έκθεση δημοσιοποίησης να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σκοπός μας είναι η τήρηση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και πληρότητας στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας WinMedica A.E. για το 2020 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2021
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η WinMedica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η WinMedica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη WinMedica . Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη WinMedica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2021 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), προκειμένου μια επεξεργασία να είναι σύννομη αρκεί το ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η WinMedica είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΥ με τους οποίους συνεργάζεται. Με βάση τα ως άνω, δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της WinMedica να λάβει προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΥ για την δημοσιοποίηση παροχών τις οποίες η τελευταία έχει χορηγήσει, στο βαθμό που η εν λόγω δημοσιοποίηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, δικαίωμα στη λήθη καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται από την εκπλήρωση της κατά τα ως άνω έννομης υποχρέωσης της WinMedica, δυνάμει του Ν. 4316/2014. Η WinMedica έχει καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε η επισυναπτόμενη έκθεση δημοσιοποίησης να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σκοπός μας είναι η τήρηση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και πληρότητας στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας WinMedica A.E. για το 2021 από εδώ.

Δημοσιοποίηση 2022
Νομική βάση της δημοσιοποίησης: Νόμος 4316 [ΦΕΚ 270Α/24.12.2014, Άρθρο 66, παρ. 7(α)] , «κάθε Φαρμακευτική Επιχείρηση οφείλει να δημοσιοποιεί ονομαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι μηνών από το κλείσιμο εκάστου ημερολογιακού έτους, κάθε παροχή που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς …….. αναφορικά με την προώθηση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων». Σκοπός της δημοσιοποίησης: η διαφάνεια και η εδραίωση της εμπιστοσύνης στις σχέσεις φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς και την κοινωνία. Λαμβάνοντας υπόψη την τοπική Νομοθεσία (ν.4316/2014), τις υπ’ αρ. 5/2016 και 2/2017 Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ, η WinMedica δημοσιοποιεί τις μεταφερόμενες αξίες προς ΕΥ και ΕΥΦ, που αφορούν στην εμπορική διάθεση συνταγογραφούμενων φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση ως ακολούθως:

 • Συγκεντρωτικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού (έξοδα εγγραφής, διαμονής, μεταφοράς), αμοιβές για παροχή συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών (πχ advisory boards, εκπαίδευση κλπ) καθώς και οι παροχές τις οποίες έχει κάνει η WinMedica που αφορούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη.
 • Ονομαστικά/ατομικά: οι μεταφερόμενες αξίες προς Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) καθώς και προς ΕΥ για συμμετοχή τους σε επιστημονικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη WinMedica . Ο χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο είναι τρία έτη.

Σε κάθε δαπάνη που απεικονίζεται στον Πίνακα, γίνεται αναφορά εάν τα ποσά αφορούν μικτές ή καθαρές αμοιβές. Τα καταγεγραμμένα ποσά αφορούν ποσά που καταβλήθηκαν από τη WinMedica σε ΕΥ και ΕΥΦ εντός 2022 (ανεξαρτήτως του διαστήματος που αφορά η παροχή υπηρεσίας). Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού  για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), προκειμένου μια επεξεργασία να είναι σύννομη αρκεί το ότι είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας. Η WinMedica είναι υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των ΕΥ με τους οποίους συνεργάζεται. Με βάση τα ως άνω, δεν υφίσταται υποχρέωση εκ μέρους της WinMedica να λάβει προηγούμενη συγκατάθεση των ΕΥ για την δημοσιοποίηση παροχών τις οποίες η τελευταία έχει χορηγήσει, στο βαθμό που η εν λόγω δημοσιοποίηση αποτελεί έννομη υποχρέωση της εταιρείας ως υπευθύνου επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων, δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων, δικαίωμα στη λήθη καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα, στο βαθμό που τα δικαιώματα αυτά δεν περιορίζονται από την εκπλήρωση της κατά τα ως άνω έννομης υποχρέωσης της WinMedica, δυνάμει του Ν. 4316/2014. Η WinMedica έχει καταβάλει κάθε δυνατή  προσπάθεια ώστε η επισυναπτόμενη έκθεση δημοσιοποίησης να τελεί σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σκοπός μας είναι η τήρηση της μέγιστης δυνατής ακρίβειας και πληρότητας στα δημοσιοποιούμενα στοιχεία. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Win Medica Φαρμακευτική Ανώνυμη Εταιρεία, Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, 152 38 Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210-7488821, Fax : 210-7488827, email : info@winmedica.gr Υπενθυμίζεται προς τους επαγγελματίες υγείας οι οποίοι αποτελούν τα υποκείμενα των δημοσιοποιούμενων δεδομένων ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης τυχόν ανακριβών δεδομένων. Τα σχετικά αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως με την αποστολή επιστολής ή email στις ανωτέρω διευθύνσεις και να περιέχουν αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια. Μπορείτε να κατεβάσετε τη δημοσιοποίηση της Εταιρείας WinMedica A.E. για το 2022 από εδώ.