Η φαρμακοεπαγρύπνηση, μέσω της καταγραφής και αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών στις αρμόδιες αρχές συμβάλλει στον εμπλουτισμό της γνώσης για την ασφάλεια των φαρμάκων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ορθότερη και ασφαλέστερη χρήση τους. Παρακολουθεί συνεχώς τη σχέση κινδύνου οφέλους των φαρμακευτικών προϊόντων, φροντίζοντας αυτή να παραμένει πάντα θετική για το όφελος.

Στόχος της WinMedica είναι η διασφάλιση των ασθενών και η προαγωγή της Υγείας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των δεδομένων ασφάλειας των φαρμακευτικών της προϊόντων.

 

Ο έλεγχος του προφίλ ασφαλείας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους στην αγορά είναι ζωτικής σημασίας . Προκειμένου να διασφαλισθεί αυτό, η Win Medica διαθέτει τα κατάλληλα συστήματα ελέγχου ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι πηγές πληροφόρησης ελέγχονται συστηματικά, οι κατάλληλες ενέργειες λαμβάνουν χώρα σε περίπτωση εμφάνισης νέων στοιχείων και ενημερώνονται οι Αρμόδιες Αρχές, οι Επαγγελματίες Υγείας και οι ασθενείς για τυχόν αλλαγές των χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται στους ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν

Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και θεραπείας.

Για οποιαδήποτε ύποπτη ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλείσθε να την αναφέρετε στην εταιρεία στο τηλέφωνο 210 74 88 821 ή μέσω φαξ στο 210 74 88 827 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pharmacovigilance@winmedica.gr

Για οποιαδήποτε ιατρική πληροφορία παρακαλείσθε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210 74 88 821 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@winmedica.gr

Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση του

μπορούν εναλλακτικά να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών, μέσω υποβολής της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπους:

  • Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ http://www.eof.gr/web/guest/yellowgeneral
  • Αποστολή της Κίτρινης Κάρτας σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Τμήμα Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, Χολαργός 15562) τηλέφωνο επικοινωνίας: 213 2040 380 ή 213 2040 337.
  • Υποβολή της κίτρινης κάρτας μέσω Φάξ στο 210 65 49 585.

Κάθε γνωστοποίηση μπορεί να είναι σημαντική!