Εδώ μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Ποιότητας της WinMedica, αναθεωρημένη σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015.

Καθώς επίσης και το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας, και την Βεβαίωση Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8Δ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004 για την “Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προιόντων“.