Κλινικές Μελέτες

Οι κλινικές δοκιμές είναι ένα απαραίτητο στάδιο στην έρευνα και ανάπτυξη των φαρμάκων για την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς τους πριν από την έγκρισή τους από τις αρχές. Κλινικές μελέτες όμως γίνονται και μετεγκριτικά για να παρακολουθείται η ασφάλεια των φαρμάκων στο γενικό πληθυσμό ή ακόμη και για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα σε μια νέα ένδειξη (μη-παρεμβατικές και παρεμβατικές μελέτες). Η κύρια προτεραιότητα στις κλινικές μελέτες είναι η ασφάλεια των ασθενών. Η συμμετοχή των ασθενών είναι εθελοντική και γίνεται μετά την υπογραφή του εντύπου συναίνεσης μετά από ενημέρωση, στο οποίο γίνεται επεξήγηση του οφέλους αλλά και των δυνητικών κινδύνων από τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε μια κλινική δοκιμή είναι πολλαπλά για τον ασθενή. Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενός νέου, καινοτόμου συνήθως φαρμάκου που σχεδιάστηκε να προσφέρει μεγαλύτερο όφελος από τις καθιερωμένες θεραπείες για την όποια νόσο μελετάται. Επιπλέον, ο ασθενής απολαμβάνει υψηλού επιπέδου, δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε εξειδικευμένα κέντρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι επιδημιολογικές μελέτες, καθώς με την ορθή διεξαγωγή τους, παρέχουν πολύτιμα επιστημονικά δεδομένα, παραδείγματος χάριν, για τα χαρακτηριστικά μιας νόσου ή για το επίπεδο υγείας των ασθενών, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης μια νόσου ή για την ανάπτυξη πολιτικών υγείας. Η Win Medica επενδύει ισχυρά σε προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης κι εκπονεί πλήθος παρεμβατικών και μη παρεμβατικών μελετών. Επιστημονικά δεδομένα αυτών των μελετών έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά κι έχουν ανακοινωθεί σε Ελληνικά και Πανευρωπαϊκά ιατρικά συνέδρια.